Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

ZŠ O škole

Naše malotřídní základní škola je školou rodinného typu s pěti postupnými ročníky ve čtyřech třídách. Součástí školy je školní družina.

Od školního roku 1995/96 je součástí školy také mateřská škola. Původně jednotřídní MŠ je nyní standardní dvoutřídní mateřskou školou s celodenním provozem. S dětmi v naší mateřské škole pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“.

Kapacita naší školy je 90 žáků ZŠ a 38 dětí MŠ. Spádově přicházejí hlavně děti z Malšovy Lhoty a Svinar, ale také z centra Hradce Králové, Bělče a okolních vesnic. Orientujeme se na esteticko – výchovné předměty.

Od školního roku 2007/2008 jsme od 1. ročníku postupně zavedli náš ŠVP, ve kterém využíváme naše ověřené zkušenosti a metody. Ve školním roce 2005/2006 jsme se přihlásili k vzdělávacímu programu „Tvořivá škola“. Vyučování často oživujeme prvky alternativních pedagogik (Montessori, Waldorfská pedagogika…). Jsme školou fakultní. Výuku svými nápady oživují studenti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kteří u nás absolvují svoji praxi. V projektových metodách využíváme notebooky pro děti s přístupem na internet. Standardně využíváme interaktivní tabule, které jsou v každé třídě.

Úspěšně pracujeme s nadanými dětmi, které u nás nacházejí podnětné prostředí stimulující jejich individuální rozvoj. Tolerantní přístup a nápravné postupy pomáhají již mnoho let i dětem se specifickými poruchami učení a chování.

Po ukončení 5. ročníku mohou děti bez problémů pokračovat na kterékoliv škole v Hradci Králové, včetně víceletého gymnázia. Se školami, na které děti přecházejí, spolupracujeme a sledujeme jejich další úspěšnost.

Zabezpečujeme i volnočasové vyžití dětí a nabízíme uplatnění v zájmových kroužcích v oboru výtvarném, tělovýchovném, hudebním, jazykovém  a počítačovém. Také nabízíme Klub nadaných dětí „Sovičky“, keramiku, florbal a veselou vědu.

Pořádáme mnoho akcí i pro rodiče a veřejnost.

Vzdělávání dětí před vznikem školy v Lhotě Malšově

Roku 1819 byla zřízena škola pokoutní v Malšovicích. V roce 1846 po lednové velké povodni a požáru na konci srpna byla škola najmuta na Hrázce. Tam se učilo do roku 1856. V letech 1856 – 1871 byl opět využíván nájem v Malšovicích. V roce 1871 najala c. k. okresní rada byt pro vyučování ve Lhotě Malšově a připojila obec Svinary, kde do té doby byla pouze pokoutní škola.

Historie naší školy

Nová škola byla postavena v roce 1872 a 12. 1. 1873 byla vysvěcena. Prvním řídícím učitelem byl Jan Kračmar. V roce 1880 byla postavena nová tělocvična. Od 15. 2. 1898 zde učil známý spisovatel Eduard Štorch, autor mnoha příběhů z dávné minulosti. Ve školním roce 1899 – 1900 dosáhl počet žáků školy 290. Od školního roku 1905 – 1906 jsou hlavní prázdniny nařízením c. k. ministra kultury a vyučování prodlouženy z 6ti týdnů na 2 měsíce. Ve válečném roce 1916 probíhala výuka po část roku ve třídách pouze obden, neboť někteří učitelé byli povoláni do války. Ve školním roce 1919 – 1920 se v období od 4. 11. 1919 do 21. 1. 1920 nevyučovalo z důvodu nedostatku topení. Od 24. 6. 1920 každoročně probíhaly výlety. Byly zrušeny pouze ve výjimečných případech. Od školního roku 1930 – 1931 bylo zavedeno ,,Rodičovské sdružení“, jemuž předsedal Otakar Cejnar. V únoru roku 1936 byla započata mléčná akce. V témže roce začaly děti hrát divadlo. Rok 1937 byl bohatý na události: 29. 5. proběhla veřejná besídka, sbor dobrovolných hasičů zapůjčil škole bezúročně 1000 Kč na zakoupení loutkového divadla, byla zavedena elektrická energie do školní budovy, došlo k rozhodnutí o výstavbě nové školy. Od školního roku 1940 – 1941 měla škola 3 třídy s 5ti postupnými ročníky. V roce 1944 byla budova použita jako útulek pro osoby bez přístřeší po leteckém bombardování. 5. 3. 1947 došlo k rozhodnutí o stavbě nové budovy a zahájení přípravných prací. Provoz v mateřské škole byl zahájen 3. 9. 1949. První učitelkou byla Jaroslava Krystýnová. 27. 8. 1950 byla slavnostně otevřena nová budova Od školního roku 1981 – 1982 byla zrušena jedna třída. Od 1. 9. 1985 byla zdejší škola zrušena a děti přešly do ZŠ Úprkova. Děti z Bělče n. O. do Třebechovic pod O. Naštěstí tato situace byla jenom dočasná a 2. 9. 1991 byl provoz školy obnoven.

Naše současnost

Počátky nebyly lehké. Chybělo vybavení, učební pomůcky a mnoho dalších věcí. To vše ale bylo překonáno a 2. září 1991 byl zahájen školní rok se 2 třídami. Od té doby prodělala škola velký vývoj. Počet tříd se zvýšil na 4 s 5ti postupnými ročníky. Děti navštěvují různé kroužky. Během školního roku pořádáme také různé akce – vánoční besídky, turnaje ve vybíjené 2krát ročně (velice úspěšně), školy v přírodě, dětské dny, poslední zvonění a slavnostní šerpování 5. ročníku. Jiných akcí se také účastníme s velkým úspěchem – atletických závodů, výtvarných soutěží a plavání. Navštěvujeme divadelní představení. Výhodou naší školy je prostorná zahrada před budovou, kde si hrají děti z mateřské školy, ale i děti v družině. Ve škole je malá, ale útulná jídelna. Po vyučování, jehož rozvrh je upraven podle příjezdů a odjezdů autobusů, odchází děti domů nebo do družiny. Od školního roku 1995 -1996 je u nás v provozu mateřská škola. Děti, které potom postupují do 1. ročníku, přicházejí do známého prostředí a mezi své kamarády. Naši školu navštěvuje mnoho dětí. Máme zde děti, které postupně odchází na gymnázia, jazykové a sportovní školy i děti, které mají různé problémy. Protože jsme malá škola s menším počtem dětí ve třídách, vládne ve škole taková atmosféra, kdy si děti navzájem pomáhají. Doufáme, že tato situace bude pokračovat a děti i my dospělí sem budeme rádi chodit.