Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové

ZŠ Kroužky

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek má na naší škole dlouholetou tradici, škola se orientuje na esteticko-výchovné předměty. Mohou jej navštěvovat zájemci všech věkových kategorií základní školy, kteří mají zájem o výtvarnou tvorbu. Děti si zde vyzkouší různé výtvarné techniky a materiály nad rámec školních hodin výtvarné výchovy. Používají i různé netradiční materiály, které bylo možno nakoupit v rámci financí získaných formou grantu Městského úřadu Města Hradce Králové. Mimo výtvarné tvorby se zároveň seznamují s dějinami umění.

Jejich díla často tvoří nedílnou součást interiéru školy. Mladí výtvarníci se se svými díly účastní různých výtvarných soutěží. Získali již mnohá ocenění, jako například společná práce na téma KOMPOST, organizovaná občanským sdružením Ekodomov, která získala v této celonárodní soutěži čestné uznání (www.ekodomov.cz).

Ve výtvarném kroužku pracují i s počítačovými technologiemi.

 

Hudební kroužek

Středa odpoledne je vyhrazena našim zpěváčkům. V hudebním kroužku se scházejí děti ze všech ročníků základní školy. Kroužek dává příležitost dětem, které mají přirozenou potřebu setkávat se s hudbou nejen v době vyučování. V kroužku se věnujeme pěveckým a hudebně pohybovým činnostem, které se navzájem doplňují. Během školního roku se děti naučí spoustu nových písniček. Zpíváme písničky lidové (z Čech, Moravy) a umělé (pohádkové, dětské od různých autorů). K nim přidáváme také doprovod hudebních nástrojů, k některým si děti rády zatančí.

 

Sportovní kroužek starších dětí

Sportovního kroužku se účastní děti se zájmem o míčové hry, především vybíjenou.  Po rozcvičení děti pilují tuto hru. Nezapomínají na pravidla ani na taktiku hry, která se zúročí při pravidelných turnajích ve vybíjené, jež naše škola pořádá. Těchto turnajů vánočního i velikonočního se účastní pravidelně až 13 malotřídních škol bývalého okresu Hradec Králové. Staly se již naší mnohaletou tradicí.

 

Předmět speciálně pedagogické péče

Probíhá dvakrát týdně. Děti jsou rozděleny do 2 malých skupin o počtu 4 žáků. Jsou hravou formou motivovány k práci, která je baví a zároveň napravuje jejich problém v učení. Pracují uvolněně, protože je nic nestresuje.

Ve spolupráci s rodiči, to znamená domácí přípravu, která se skládá ze speciálních drobných úkolů, jsou vedeni k odstraňování dyslektických, dysgrafických či dysortografických obtíží. Během 45 minut se vystřídá mnoho jednoduchých cvičení, která je vedou k překonávání jejich těžkostí při hodinách českého jazyka ve škole.

 

Kroužek anglického jazyka

V kroužku angličtiny se střídají aktivizačních metody (písničky, hry, předvádění) a  metody klidové (čtení, tvoření, vybarvování, doplňování).

Konverzace probíhá v angličtině. Prioritou je pochopení obsahu a pokynů dětmi. Během kroužku spolupracují dvě lektorky. Pro možnost domácího procvičování je zřízen google classroom. Do této virtuální učebny budou přidávány aktivity z hodin, včetně odkazů na písničky, které si můžete spolu s dětmi doma zpívat :).